Oferta

Zakres oferowanych usług

Rodzaje nieruchomości

 • nieruchomości gruntowe
 • nieruchomości gruntowe zabudowane
 • nieruchomości lokalowe
 • nieruchomości rolne
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Wycena praw

 • prawo własności
 • prawo użytkowania wieczystego
 • ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • prawo posiadania
 • szkody: straty, utracone korzyści
 • nakłady

Więcej

Cele wyceny

 • transfer nieruchomości (kupno i sprzedaż)
 • finansowanie przedsięwzięć (zabezpieczenie kredytów)
 • ustalenie wysokości podatków i opłat (darowizna, spadek, podział majątku)
 • obliczanie odszkodowań w postępowaniach administracyjnych (zwroty nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod inwestycję publiczną, ustalenie opłaty adiacenckiej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste)
 • rozliczanie nakładów dokonanych na nieruchomości
 • inne określone przez zleceniodawcę

Więcej

Określanie wartości

 • określanie wartości rynkowej nieruchomości (dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu)
 • określenie wartości odtworzeniowej wycenianej nieruchomości (dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj – obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne)
 • ustalanie wartości katastralnej nieruchomości (dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości)
 • ustalenie innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach (wartość bankowo-hipoteczna)

Więcej

Opracowanie analiz i ekspertyz

 • analizy dla przedsiebiorców/deweloperów zamierzających podjęcie inwestycji na rynku nieruchomości

Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

 • pomoc klientom indywidualnym planującym zakup mieszkania lub domu

Cennik

500–600
Koszt wyceny lokalu mieszkalnego
Wyceń
800–1.000
Koszt wyceny lokalu użytkowego
(handel, usługi)
Wyceń
500–600
Koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej
(pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne)
Wyceń
600–900
Koszt wyceny nieruchomości rolnej, niezabudowanej
Wyceń
1500
Koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej, komercyjnej
Wyceń
700–1.200
Koszt wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
Wyceń
1000–1200
Koszt wyceny ograniczonych praw rzeczowych
(służebność drogi, służebność przesyłu itp.)
Wyceń

* Każda cena określana jest indywidualnie na podstawie rzetelnie skalkulowanej pracochłonności.
Ceny obejmują koszt uzyskania podstawowych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu wyceny.

Pracuję na terenie całego Śląska