Współpraca

Poniżej znajduje się lista dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyceny. Dostępna jest także pomoc rzeczoznawcy w zakresie ich skompletowania.

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej
 • Kopia mapy ewidencyjnej
 • Kopia mapy zasadniczej
 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów
 • Aktualny wypis z ewidencji budynków (jeżeli istnieje)
 • Dokumentacja techniczna budynku
 • Dla budynków w trakcie budowy: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dziennik budowy (do wglądu)
 • Dla budynków odebranych: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru.
 • Inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, itp.)

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej
 • Kopia mapy ewidencyjnej
 • Kopia mapy zasadniczej
 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów
 • Decyzja o warunkach zabudowy albo wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań.
 • Inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.)

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości
 • Decyzja o sposobie użytkowania (dla lokali użytkowych)
 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której znajduje się lokal
 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów dla budynku, w którym znajduje się lokal (jeżeli istnieje)
 • Zaświadczenie ze wspólnoty o niezaleganiu o opłatach wobec wspólnoty i o niezaleganiu wspólnoty wobec innych podmiotów
 • Dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz rzutem pomieszczeń lokalu
 • Inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy najmu)

Dokumenty potrzebne do wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli została założona)
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu
 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której znajduje się lokal
 • Dokumenty techniczne (rzut pomieszczeń lokalu)
 • Inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, przydział lokalu itp.)
Pracuję na terenie całego Śląska